Chickens On The Road

PS4《轧路鸡》中文奖杯列表 港版  英文 

白1 金7 银14 铜0 总22 点数1350 530人玩过 神作  92.64%完美

shengxiong_hong

完成度 22/22
12月7日首个杯 12月7日最后杯 11.3分钟总耗时
更新完毕

Chickens On The Road

白1 金7 银14 铜0 总22

#1 Platinum Chicken 6 Tips

Get all trophies
12-07
02:12
95.70% 一般

#2 50

Reach 50 score points
12-07
02:01
99.10% 一般

#3 100

Reach 100 score points
12-07
02:02
98.60% 一般

#4 150

Reach 150 score points
12-07
02:02
98.40% 一般

#5 200

Reach 200 score points
12-07
02:02
98.00% 一般

#6 250

Reach 250 score points
12-07
02:03
97.90% 一般

#7 300

Reach 300 score points
12-07
02:05
97.60% 一般

#8 350

Reach 350 score points
12-07
02:05
97.40% 一般

#9 400

Reach 400 score points
12-07
02:06
97.30% 一般

#10 450

Reach 450 score points
12-07
02:06
97.10% 一般

#11 500

Reach 500 score points
12-07
02:07
96.80% 一般

#12 550

Reach 550 score points
12-07
02:07
96.60% 一般

#13 600

Reach 600 score points
12-07
02:08
96.50% 一般

#14 650

Reach 650 score points
12-07
02:08
96.50% 一般

#15 700

Reach 700 score points
12-07
02:09
96.40% 一般

#16 750

Reach 750 score points
12-07
02:09
96.30% 一般

#17 800

Reach 800 score points
12-07
02:10
96.30% 一般

#18 850

Reach 850 score points
12-07
02:10
96.10% 一般

#19 900

Reach 900 score points
12-07
02:11
96.10% 一般

#20 950

Reach 950 score points
12-07
02:11
96.10% 一般

#21 1000

Reach 1000 score points
12-07
02:11
96.10% 一般

#22 1100

Reach 1100 score points
12-07
02:12
95.90% 一般
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T