The Sheep P

PS4《The Sheep P》中文奖杯列表

白1 金9 银5 铜6 总21 点数1230 155人玩过 神作  90.32%完美

cc2449

完成度 21/21
1月23日首个杯 1月23日最后杯 2.7分钟总耗时

The Sheep P

白1 金9 银5 铜6 总21

#1 The Ship P

You have collected The Sheep P – Unlock all trophies
01-23
19:48
97.80% 一般

#2 Wool everywhere!

Collect 9500 wool
01-23
19:48
97.80% 一般

#3 Collect 9000 wool

Collect 9000 wool
01-23
19:48
97.90% 一般

#4 Collect 8500 wool

Collect 8500 wool
01-23
19:48
98.00% 一般

#5 Collect 8000 wool

Collect 8000 wool
01-23
19:48
98.00% 一般

#6 Collect 7500 wool

Collect 7500 wool
01-23
19:48
98.00% 一般

#7 Collect 7000 wool

Collect 7000 wool
01-23
19:47
98.00% 一般

#8 Collect 6500 wool

Collect 6500 wool
01-23
19:47
98.10% 一般

#9 Collect 6000 wool

Collect 6000 wool
01-23
19:47
98.10% 一般

#10 Collect 5500 wool

Collect 5500 wool
01-23
19:47
98.10% 一般

#11 Wool Master

Collect 5000 wool
01-23
19:47
98.10% 一般

#12 Collect 4500 wool

Collect 4500 wool
01-23
19:47
98.20% 一般

#13 Collect 4000 wool

Collect 4000 wool
01-23
19:47
98.20% 一般

#14 Collect 3500 wool

Collect 3500 wool
01-23
19:46
98.20% 一般

#15 Collect 3000 wool

Collect 3000 wool
01-23
19:46
98.30% 一般

#16 Collect 2500 wool

Collect 2500 wool
01-23
19:46
98.30% 一般

#17 Collect 2000 wool

Collect 2000 wool
01-23
19:46
98.40% 一般

#18 Collect 1500 wool

Collect 1500 wool
01-23
19:46
98.40% 一般

#19 Collect 1000 wool

Collect 1000 wool
01-23
19:46
98.70% 一般

#20 Collect 500 wool

Collect 500 wool
01-23
19:46
98.90% 一般

#21 Here comes the wool!

Earn your first wool
01-23
19:45
99.50% 一般
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T