blakexieTM Niang Pao Yi Ge Lv 706经验2% 128所在服排名
blakexie PLUS排名第128
白503 金3586 银4157 铜7191
605总游戏 203完美数 6坑数 92.45完成率 15437总奖杯
Mad Max

疯狂麦克斯

PS48天前 02:43
5.2天总耗时 困难6.07%完美
17%
白0 金0 银0 铜12
無雙OROCHI 蛇魔3

无双大蛇3

PS412天前 01:36
24.1天总耗时 困难5.95%完美
56%
白0 金0 银10 铜27
Tom Clancy's The Division™

汤姆克兰西 全境封锁

PS414天前 00:02
1.7年总耗时 噩梦1.42%完美
85%
白1 金3 银8 铜46
Robozarro

Robozarro

PS409-11 21:47
17.1分钟总耗时 神作94.12%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Robozarro

Robozarro

PS409-11 21:28
33.4分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Robozarro

Robozarro

PS409-11 20:50
23.5分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Robozarro

Robozarro

PS409-11 18:34
18.7天总耗时 神作92.59%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Killing Floor 2

Killing Floor 2

PS409-11 10:43
27.5天总耗时 噩梦1.21%完美
74%
白0 金5 银10 铜17
Pity Pit

Pity Pit

PS409-10 23:43
9.1分钟总耗时 神作98.8%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Pity Pit

Pity Pit

PS409-10 23:33
9.8分钟总耗时 神作98.61%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Pity Pit

Pity Pit

PS409-10 23:14
11.3分钟总耗时 神作99.02%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Pity Pit

Pity Pit

PS409-10 23:01
22分钟总耗时 神作98.7%完美
100%
白1 金8 银10 铜0
Erica

Erica 港版  欧版  英文 

PS409-08 09:44
2.4天总耗时 容易48.05%完美
100%
白1 金3 银18 铜12
Milo's Quest

Milo's Quest

PSV09-07 23:30
2.1天总耗时 神作100%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Milo's Quest

Milo's Quest

PSV09-05 18:17
9.7分钟总耗时 神作97.56%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Milo's Quest

Milo's Quest

PS409-05 17:26
11.7分钟总耗时 神作95.04%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Milo's Quest

Milo's Quest

PS409-05 17:06
15.8分钟总耗时 神作95.89%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Milo's Quest

Milo's Quest

PSV09-05 16:38
2小时总耗时 神作98.7%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Milo's Quest

Milo's Quest

PS408-30 13:46
1.2天总耗时 神作98.68%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Rush Rover

Rush Rover

PSV08-29 09:52
11.2分钟总耗时 神作94%完美
100%
白1 金11 银1 铜1
Road Bustle

Road Bustle 港版  英文 

PS408-29 00:45
9.6分钟总耗时 神作98.65%完美
100%
白1 金7 银14 铜0
Road Bustle

Road Bustle 欧版  英文 

PS408-29 00:32
13.2分钟总耗时 神作99.47%完美
100%
白1 金7 银14 铜0
Rush Rover

Rush Rover

PSV08-28 23:02
2.8小时总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银1 铜1
Rush Rover

Rush Rover

PS408-28 11:58
13.4分钟总耗时 神作96.67%完美
100%
白1 金11 银1 铜1
Rush Rover

Rush Rover

PS408-28 03:19
1.1天总耗时 神作98.28%完美
100%
白1 金11 银1 铜1
Rush Rover

Rush Rover

PS408-28 02:59
22.6分钟总耗时 神作97.1%完美
100%
白1 金11 银1 铜1
Grizzland

Grizzland

PS408-26 01:23
51.8分钟总耗时 神作97.44%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Grizzland

Grizzland

PS408-25 02:35
2.1天总耗时 神作90.7%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Grizzland

Grizzland

PS408-25 01:36
2天总耗时 神作95.24%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Road Bustle

Road Bustle 美版  英文 

PS408-24 01:30
24.6分钟总耗时 神作98.33%完美
100%
白1 金7 银14 铜0
T