NewB_J Lv 38经验98% 321所在服排名
NewB_J PLUS排名第321
白196 金1460 银1862 铜2356
245总游戏 215完美数 9坑数 91.47完成率 5874总奖杯
The Last of Us™ Remastered

最后生还者 高清重制版

PS48天前 23:41
困难12.21%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Bard's Gold

Bard's Gold 港版  中文 

PSV8天前 05:01
23.1分钟总耗时 普通35.87%完美
14%
白0 金0 银0 铜3
FullBlast

FullBlast

PSV2018-12-26 02:26
24.7分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PSV2018-12-26 02:25
25.3分钟总耗时 神作96.92%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PSV2018-12-26 02:24
26.6分钟总耗时 神作97.74%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PS42018-12-26 00:30
16.1分钟总耗时 神作98.36%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PS42018-12-26 00:29
19.8分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
FullBlast

FullBlast

PS42018-12-26 00:29
20.3分钟总耗时 神作99.58%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
InkSplosion

InkSplosion 港版  中文 

PS42018-12-26 00:29
7.5分钟总耗时 神作91.51%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Inksplosion

Inksplosion 欧版  中文 

PS42018-12-26 00:28
8.7分钟总耗时 神作97.17%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Inksplosion

Inksplosion 美版  中文 

PS42018-12-26 00:28
10.3分钟总耗时 神作97.2%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
InkSplosion

InkSplosion 港版  中文 

PSV2018-12-25 23:41
15.9分钟总耗时 极易87.98%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
InkSplosion

InkSplosion 欧版  中文 

PSV2018-12-25 23:40
7.7分钟总耗时 神作98.57%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
InkSplosion

InkSplosion 美版  中文 

PSV2018-12-25 23:38
15.9分钟总耗时 神作96.2%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Midnight Deluxe

Midnight Deluxe 欧版  中文 

PSV2018-12-25 22:50
49.4分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Midnight Deluxe

Midnight Deluxe 港版  中文 

PSV2018-12-25 22:49
1小时总耗时 神作95.5%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Midnight Deluxe

Midnight Deluxe 美版  中文 

PSV2018-12-25 22:48
42.8分钟总耗时 神作98.67%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Midnight Deluxe

Midnight Deluxe 港版  中文 

PS42018-12-25 22:46
13.4分钟总耗时 神作97.96%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Midnight Deluxe

Midnight Deluxe 美版  中文 

PS42018-12-25 22:46
16分钟总耗时 神作98.75%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Midnight Deluxe

Midnight Deluxe 欧版  中文 

PS42018-12-25 22:46
21.8分钟总耗时 神作98.67%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Tetra's Escape

Tetra's Escape

PS42018-12-25 22:46
51分钟总耗时 神作93.29%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Tetra's Escape

Tetra's Escape

PS42018-12-25 22:45
57.6分钟总耗时 神作97.87%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Tetra's Escape

Tetra's Escape

PS42018-12-25 22:45
33.9分钟总耗时 神作99.2%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Tetra's Escape

Tetra's Escape

PSV2018-12-25 22:44
1.5小时总耗时 极易88.51%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Tetra's Escape

Tetra's Escape

PSV2018-12-25 22:43
1.7小时总耗时 神作97.92%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Tetra's Escape

Tetra's Escape

PSV2018-12-25 22:42
58.3分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金8 银9 铜4
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PSV2018-12-25 14:12
11.7分钟总耗时 神作97.88%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PSV2018-12-25 14:12
15分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PSV2018-12-25 14:11
9.7分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PS42018-12-25 13:15
17.3分钟总耗时 神作98.71%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
T