PinkerHoodJust a naive gamer. Lv 19经验82% 3705所在服排名
PinkerHood PLUS排名第3705
白37 金271 银700 铜1770
143总游戏 38完美数 39坑数 45.20完成率 2778总奖杯
Sound Shapes

声音与形态 港版  中文 

PS4昨天 13:22
容易52.68%完美
100%
白1 金1 银87 铜0
Sound Shapes

声音与形态

PSV昨天 03:58
容易50.13%完美
100%
白1 金1 银87 铜0
Need for Speed™ Payback

极品飞车 偿还

PS45天前 23:19
1.3个月总耗时 噩梦4.55%完美
17%
白0 金0 银0 铜13
朧村正

胧村正 港版  日版  日文 

PSV7天前 21:27
9.9天总耗时 困难8.46%完美
1%
白0 金0 银0 铜2
STEEP

极限巅峰

PS47天前 20:20
地狱0.73%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
《戰地風雲 5》

战地5

PS47天前 19:56
2.2天总耗时 困难9.29%完美
46%
白0 金3 银5 铜3
四海兄弟 III

黑手党3

PS49天前 02:25
4.2天总耗时 困难5.41%完美
56%
白0 金1 银4 铜41
RESOGUN™

光电战机

PS414天前 14:26
5.1天总耗时 噩梦1.24%完美
31%
白0 金2 银4 铜16
RESOGUN™

光电战机

PS3PSV01-01 15:47
20.4小时总耗时 麻烦24.94%完美
31%
白0 金1 银3 铜9
Welcome Park

欢迎公园

PSV2018-12-31 19:09
18小时总耗时 容易48.96%完美
100%
白0 金1 银1 铜11
Midnight Deluxe

Midnight Deluxe 港版  中文 

PSV2018-12-31 18:32
1.5小时总耗时 神作95.5%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
36 Fragments of Midnight

36 Fragments of Midnight 港版  中文 

PSV2018-12-31 15:02
1.1小时总耗时 极易83.12%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Super Destronaut DX

Super Destronaut DX

PSV2018-12-31 13:54
2小时总耗时 神作98.14%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Sky Force Anniversary

Sky Force Anniversary

PS3PSVPS42018-12-31 01:25
困难13.64%完美
0%
白0 金0 银0 铜0
Jack N' Jill DX

Jack N' Jill DX

PSV2018-12-30 20:08
15.3分钟总耗时 神作99.39%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Destiny

命运

PS3PSVPS42018-12-27 22:59
11.3天总耗时 困难5.3%完美
14%
白0 金0 银0 铜13
《Assassin's Creed® II 》

刺客信条2

PS42018-12-25 20:38
10.5分钟总耗时 普通37.23%完美
5%
白0 金0 银1 铜2
Jack N' Jill DX

Jack N' Jill DX

PS42018-12-25 13:37
17.6分钟总耗时 神作99.42%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
汐

PS42018-12-17 20:09
15.1天总耗时 困难7.56%完美
14%
白0 金1 银0 铜4
METAL SLUG™ ANTHOLOGY

合金弹头 精选集

PS42018-12-17 19:23
16.2天总耗时 困难10.7%完美
20%
白0 金0 银0 铜13
Warface

Warface

PS42018-12-02 18:37
22.1小时总耗时 地狱0.63%完美
2%
白0 金0 银0 铜2
小小白日夢

小小白日梦 国行  港版  中文 

PS42018-12-02 14:05
23.8小时总耗时 容易53.14%完美
100%
白1 金4 银4 铜33
Burly Men At Sea

Burly Men At Sea

PSVPS42018-11-13 00:07
2.5小时总耗时 极易76.58%完美
100%
白1 金6 银14 铜4
inFamous 2

恶名昭彰2

PS32018-11-12 15:51
容易40.04%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
inFamous

恶名昭彰

PS32018-11-12 15:31
15.5小时总耗时 普通32%完美
7%
白0 金0 银0 铜5
Resistance 3

抵抗3

PS32018-11-12 15:31
1.1天总耗时 麻烦23.49%完美
35%
白0 金0 银1 铜22
Killzone 3

杀戮地带3

PS32018-11-05 00:07
8.8小时总耗时 困难6.85%完美
21%
白0 金1 银0 铜17
Killzone

杀戮地带

PS32018-11-04 13:50
普通25.88%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
Red Dead Redemption 2

荒野大镖客 救赎2

PS42018-10-28 20:27
噩梦2.1%完美
1%
白0 金0 银0 铜1
Battlefield: Bad Company™ 2

战地风云 恶人连2

PS32018-10-27 22:12
5.4小时总耗时 困难8.58%完美
29%
白0 金0 银3 铜22
T