3777
leikaseng

leikaseng

hk PLUS
Lv 18经验70% 223游戏 29%完美率 10白金 106金杯 551银杯 2785铜杯
3778
shrri

Shrri

hk PLUS
Lv 18经验70% 75游戏 78%完美率 51白金 208金杯 563银杯 1656铜杯
3779
stmclplp

stmclplp

hk PLUS
Lv 18经验70% 79游戏 69%完美率 44白金 155金杯 529银杯 2125铜杯
3780
Arashion777

Arashion777

hk PLUS
Lv 18经验70% 198游戏 42%完美率 34白金 145金杯 528银杯 2307铜杯
3781
joker_zyw

Joker_zyw

hk PLUS
Lv 18经验70% 127游戏 47%完美率 49白金 327金杯 480银杯 1130铜杯
3782
cain8327

cain8327

hk PLUS
Lv 18经验70% 113游戏 54%完美率 36白金 158金杯 563银杯 2134铜杯
3783
xu332046836

xu332046836

hk PLUS
Lv 18经验69% 251游戏 23%完美率 26白金 165金杯 558银杯 2221铜杯
3784
phnot

phnot

hk
Lv 18经验69% 106游戏 61%完美率 27白金 153金杯 599银杯 2198铜杯
3785
jpatrick25

jpatrick25

hk
Lv 18经验69% 121游戏 44%完美率 34白金 133金杯 511银杯 2409铜杯
3786
yuhan_snake

yuhan_snake

hk PLUS
Lv 18经验69% 68游戏 77%完美率 54白金 192金杯 482银杯 1872铜杯
3787
SinRaSaMa

SinRaSaMa

hk PLUS
Lv 18经验69% 171游戏 39%完美率 45白金 185金杯 542银杯 1902铜杯
3788
nd0702

nd0702

hk
Lv 18经验69% 82游戏 82%完美率 47白金 177金杯 548银杯 1913铜杯
3789
Cool-Fox1021

Cool-Fox1021

hk PLUS
Lv 18经验69% 62游戏 83%完美率 49白金 165金杯 615银杯 1827铜杯
3790
shyjxzj

shyjxzj

hk PLUS
Lv 18经验68% 95游戏 63%完美率 41白金 156金杯 572银杯 2062铜杯
3791
lIlIl_____

lIlIl_____

hk PLUS
Lv 18经验68% 128游戏 64%完美率 32白金 171金杯 550银杯 2124铜杯
3792
xsheepx2007

xsheepx2007

hk
Lv 18经验68% 133游戏 46%完美率 25白金 156金杯 562银杯 2273铜杯
3793
Vacuumsword

Vacuumsword

hk PLUS
Lv 18经验68% 180游戏 34%完美率 37白金 156金杯 527银杯 2199铜杯
3794
r7o2c9k

r7o2c9k

hk PLUS
Lv 18经验68% 145游戏 39%完美率 43白金 154金杯 567银杯 2059铜杯
3795
snoopyw

snoopyw

hk PLUS
Lv 18经验68% 88游戏 65%完美率 43白金 159金杯 533银杯 2096铜杯
3796
Ace19931221

Ace19931221

hk PLUS
Lv 18经验68% 172游戏 32%完美率 25白金 116金杯 924银杯 1788铜杯
3797
ww1573754136

ww1573754136

hk
Lv 18经验68% 138游戏 40%完美率 40白金 174金杯 565银杯 1976铜杯
3798
CCIN2005

CCIN2005

hk PLUS
Lv 18经验68% 67游戏 89%完美率 48白金 201金杯 552银杯 1744铜杯
3799
wushibing1106

wushibing1106

hk
Lv 18经验67% 102游戏 57%完美率 46白金 196金杯 532银杯 1837铜杯
3800
Umininn

Umininn

hk PLUS
Lv 18经验67% 193游戏 33%完美率 26白金 153金杯 528银杯 2341铜杯
3801
taelyong

taelyong

hk PLUS
Lv 18经验67% 86游戏 66%完美率 45白金 162金杯 509银杯 2097铜杯
3802
sujianbaixing

sujianbaixing

hk PLUS
Lv 18经验67% 87游戏 68%完美率 48白金 180金杯 498银杯 1975铜杯
3803
yy2004

yy2004

hk PLUS
Lv 18经验67% 128游戏 58%完美率 40白金 205金杯 538银杯 1840铜杯
3804
TAI386

TAI386

hk
Lv 18经验67% 80游戏 75%完美率 48白金 191金杯 510银杯 1884铜杯
3805
upriverri1

upriverri1

hk PLUS
Lv 18经验67% 74游戏 85%完美率 48白金 219金杯 546银杯 1643铜杯
3806
darkmare01

darkmare01

hk PLUS
Lv 18经验67% 175游戏 33%完美率 26白金 129金杯 532银杯 2475铜杯
3807
mortemiracolo

MorteMiracolo

hk PLUS
Lv 18经验67% 82游戏 70%完美率 53白金 247金杯 661银杯 1184铜杯
3808
koide3439

koide3439

hk PLUS
Lv 18经验67% 111游戏 56%完美率 42白金 167金杯 518银杯 2082铜杯
T