7969
Abyss_992

Abyss_992

hk PLUS
Lv 16经验16% 91游戏 45%完美率 28白金 114金杯 399银杯 1469铜杯
7970
zhvvvy

zhvvvy

hk PLUS
Lv 16经验16% 44游戏 86%完美率 35白金 126金杯 399银杯 1312铜杯
7971
stayrealzyx

Stayrealzyx

hk PLUS
Lv 16经验16% 65游戏 54%完美率 21白金 87金杯 786银杯 940铜杯
7972
setsunavc

SetSunAvc

hk PLUS
Lv 16经验16% 32游戏 89%完美率 37白金 161金杯 381银杯 1114铜杯
7973
pigp

pigp

hk PLUS
Lv 16经验16% 229游戏 19%完美率 14白金 68金杯 348银杯 2014铜杯
7974
kerubile

Kerubile

hk PLUS
Lv 16经验16% 75游戏 56%完美率 35白金 124金杯 379银杯 1364铜杯
7975
kandi520

kandi520

hk PLUS
Lv 16经验16% 286游戏 16%完美率 6白金 88金杯 390银杯 1906铜杯
7976
El_Kir_Congroo

El_Kir_Congroo

hk PLUS
Lv 16经验16% 92游戏 52%完美率 27白金 148金杯 379银杯 1316铜杯
7977
niuniu1115

niuniu1115

hk PLUS
Lv 16经验15% 77游戏 57%完美率 28白金 99金杯 590银杯 1175铜杯
7978
wdbjl

wdbjl

hk PLUS
Lv 16经验15% 126游戏 33%完美率 18白金 91金杯 361银杯 1800铜杯
7979
sora_hurt

sora_hurt

hk PLUS
Lv 16经验15% 103游戏 48%完美率 19白金 122金杯 420银杯 1484铜杯
7980
kid_666

kid_666

hk
Lv 16经验15% 107游戏 38%完美率 25白金 98金杯 347银杯 1702铜杯
7981
asbadas

asbadas

hk PLUS
Lv 16经验15% 143游戏 31%完美率 26白金 121金杯 401银杯 1443铜杯
7982
aroundight007

Aroundight007

hk PLUS
Lv 16经验15% 214游戏 19%完美率 19白金 80金杯 352银杯 1871铜杯
7983
aqazwsxx

aqazwsxx

hk PLUS
Lv 16经验15% 61游戏 69%完美率 36白金 242金杯 323银杯 753铜杯
7984
WANGRUIXINCH

WANGRUIXINCH

hk
Lv 16经验15% 59游戏 71%完美率 33白金 122金杯 348银杯 1458铜杯
7985
wan341

wan341

hk PLUS
Lv 16经验15% 156游戏 26%完美率 18白金 100金杯 317银杯 1832铜杯
7986
shi123965

shi123965

hk PLUS
Lv 16经验15% 201游戏 22%完美率 26白金 113金杯 401银杯 1490铜杯
7987
eliot0813

eliot0813

hk PLUS
Lv 16经验15% 102游戏 47%完美率 27白金 112金杯 335银杯 1616铜杯
7988
Melo911101

Melo911101

hk PLUS
Lv 16经验15% 67游戏 71%完美率 29白金 140金杯 502银杯 1089铜杯
7989
z-q-napoleon

z-q-napoleon

hk
Lv 16经验15% 189游戏 25%完美率 21白金 89金杯 352银杯 1790铜杯
7990
marioshanghai

marioshanghai

hk
Lv 16经验15% 99游戏 44%完美率 20白金 102金杯 762银杯 904铜杯
7991
dsn118

dsn118

hk PLUS
Lv 16经验15% 110游戏 35%完美率 21白金 100金杯 426银杯 1576铜杯
7992
cczy520hk

cczy520hk

hk
Lv 16经验15% 207游戏 15%完美率 12白金 81金杯 364银杯 1922铜杯
7993
beixuemin

beixuemin

hk PLUS
Lv 16经验15% 99游戏 54%完美率 26白金 176金杯 638银杯 636铜杯
7994
Sora-Ng

Sora-Ng

hk
Lv 16经验14% 102游戏 42%完美率 24白金 98金杯 408银杯 1587铜杯
7995
sasukeyhb

sasukeyhb

hk PLUS
Lv 16经验14% 68游戏 64%完美率 24白金 108金杯 770银杯 803铜杯
7996
dream_jrm

dream_jrm

hk
Lv 16经验14% 96游戏 36%完美率 18白金 94金杯 400银杯 1699铜杯
7997
yuan-xiao

Yuan-Xiao

hk PLUS
Lv 16经验14% 45游戏 78%完美率 36白金 104金杯 418银杯 1386铜杯
7998
MuMusir

MuMusir

hk PLUS
Lv 16经验14% 292游戏 22%完美率 14白金 73金杯 327银杯 2018铜杯
7999
halfloli

HalfLOLI

hk PLUS
Lv 16经验14% 304游戏 18%完美率 2白金 86金杯 368银杯 2002铜杯
8000
devinaq

DevinAQ

hk PLUS
Lv 16经验14% 59游戏 69%完美率 28白金 141金杯 388银杯 1320铜杯
T