97
sam150830

Sam150830

hk PLUS
Lv 59经验6% 384游戏 97%完美率 365白金 2209金杯 3529银杯 5886铜杯
98
HeadshoT_KaiLing

HeadshoT_KaiLing

hk PLUS
Lv 58经验91% 429游戏 99%完美率 321白金 1674金杯 3971银杯 8641铜杯
99
lccpeanuts

lccpeanuts

hk PLUS
Lv 58经验91% 388游戏 98%完美率 351白金 1919金杯 3530银杯 7691铜杯
100
ghxazhy22123

ghxazhy22123

hk PLUS
Lv 58经验77% 429游戏 93%完美率 351白金 1595金杯 4293银杯 8014铜杯
101
wuhusihai

wuhusihai

hk PLUS
Lv 58经验76% 404游戏 97%完美率 357白金 1699金杯 4083银杯 7734铜杯
102
meikong1987

meikong1987

hk
Lv 58经验7% 500游戏 72%完美率 352白金 1887金杯 3618银杯 7133铜杯
103
Cramsbh

Cramsbh

hk PLUS
Lv 57经验92% 1757游戏 22%完美率 245白金 1440金杯 3568银杯 11102铜杯
104
yzh321

yzh321

hk PLUS
Lv 57经验91% 493游戏 98%完美率 307白金 1510金杯 3939银杯 9188铜杯
105
ioymydog

ioymydog

hk PLUS
Lv 57经验79% 652游戏 68%完美率 258白金 1655金杯 3668银杯 9371铜杯
106
Alveelsera

Alveelsera

hk PLUS
Lv 57经验72% 490游戏 81%完美率 312白金 1353金杯 3804银杯 10211铜杯
107
ranifloud

ranifloud

hk PLUS
Lv 57经验63% 562游戏 71%完美率 307白金 2132金杯 3358银杯 6429铜杯
108
loneyfredom

loneyfredom

hk PLUS
Lv 57经验49% 2435游戏 16%完美率 290白金 2023金杯 3265银杯 7379铜杯
109
a23000k

a23000k

hk PLUS
Lv 57经验46% 464游戏 93%完美率 334白金 2005金杯 3648银杯 6177铜杯
110
nepdaisuki

Nepdaisuki

hk PLUS
Lv 57经验40% 0游戏 0%完美率 297白金 1987金杯 3719银杯 6545铜杯
111
kingloveanya

kingloveanya

hk PLUS
Lv 57经验39% 399游戏 93%完美率 348白金 1647金杯 4079银杯 7246铜杯
112
linky_ManUtd

linky_ManUtd

hk PLUS
Lv 57经验35% 1742游戏 26%完美率 287白金 1634金杯 3859银杯 8468铜杯
113
jov14n

jov14n

hk PLUS
Lv 57经验26% 478游戏 74%完美率 323白金 1386金杯 3724银杯 9737铜杯
114
zane0508

Zane0508

hk PLUS
Lv 57经验25% 463游戏 93%完美率 334白金 1827金杯 4097银杯 6207铜杯
115
qx_lovely

qx_lovely

hk PLUS
Lv 57经验18% 675游戏 63%完美率 322白金 2128金杯 3422银杯 5847铜杯
116
bigsea0311

Bigsea0311

hk PLUS
Lv 57经验8% 359游戏 100%完美率 352白金 2101金杯 3463银杯 5503铜杯
117
akxxakxx11

akxxakxx11

hk PLUS
Lv 57经验2% 358游戏 99%完美率 343白金 1325金杯 3961银杯 9230铜杯
118
sakura_noelle

Sakura_Noelle

hk PLUS
Lv 56经验36% 899游戏 36%完美率 281白金 1392金杯 3775银杯 9500铜杯
119
ltffly

ltffly

hk PLUS
Lv 56经验6% 408游戏 100%完美率 299白金 1390金杯 3770银杯 9106铜杯
120
domaspace172

domaspace172

hk PLUS
Lv 56经验3% 544游戏 67%完美率 312白金 2092金杯 3201银杯 5861铜杯
121
small-_-bear-_-

small-_-bear-_-

hk PLUS
Lv 56经验2% 437游戏 84%完美率 322白金 2319金杯 3027银杯 4717铜杯
122
johnsonterry

johnsonterry

hk PLUS
Lv 55经验86% 454游戏 81%完美率 299白金 1664金杯 3690银杯 7490铜杯
123
yjc323

yjc323

hk PLUS
Lv 55经验55% 1628游戏 23%完美率 315白金 1724金杯 3723银杯 6667铜杯
124
wanghuashan

wanghuashan

hk PLUS
Lv 55经验44% 1205游戏 32%完美率 287白金 1363金杯 3691银杯 9156铜杯
125
raven-crow_hk

raven-crow_hk

hk PLUS
Lv 55经验43% 543游戏 70%完美率 311白金 1385金杯 3216银杯 9680铜杯
126
malameisi

malameisi

hk PLUS
Lv 54经验89% 561游戏 61%完美率 312白金 2266金杯 2715银杯 5024铜杯
127
Blakexie

blakexie

hk PLUS
Lv 54经验86% 362游戏 93%完美率 318白金 2020金杯 3026银杯 5791铜杯
128
yxydbaozi

yxydbaozi

hk PLUS
Lv 54经验83% 666游戏 58%完美率 300白金 1838金杯 3236银杯 6657铜杯
T