481
nahahamu

nahahamu

jp PLUS
Lv 34经验14% 218游戏 96%完美率 143白金 586金杯 1781银杯 5170铜杯
482
i0ve_me

i0ve_me

jp PLUS
Lv 34经验14% 173游戏 96%完美率 166白金 544金杯 1684银杯 5339铜杯
483
arsenic33

arsenic33

jp PLUS
Lv 34经验13% 222游戏 96%完美率 135白金 604金杯 1920银杯 4871铜杯
484
JQ1205

JQ1205

jp
Lv 34经验13% 272游戏 79%完美率 136白金 646金杯 1761银杯 4924铜杯
485
devilish7

devilish7

jp PLUS
Lv 34经验12% 222游戏 88%完美率 145白金 678金杯 1828银杯 4484铜杯
486
Pe-410

Pe-410

jp PLUS
Lv 34经验11% 936游戏 1%完美率 35白金 476金杯 1636银杯 7394铜杯
487
REDNOIR-DRAGON

REDNOIR-DRAGON

jp PLUS
Lv 34经验11% 215游戏 100%完美率 141白金 654金杯 1921银杯 4483铜杯
488
ywa1378339332

ywa1378339332

jp PLUS
Lv 34经验9% 225游戏 79%完美率 149白金 618金杯 1909银杯 4613铜杯
489
CTC3

CTC3

jp PLUS
Lv 34经验9% 317游戏 70%完美率 140白金 684金杯 1835银杯 4473铜杯
490
atiran1981

atiran1981

jp
Lv 34经验8% 160游戏 100%完美率 171白金 687金杯 1706银杯 4339铜杯
491
MASALOKI

MASALOKI

jp PLUS
Lv 34经验8% 475游戏 41%完美率 103白金 548金杯 1698银杯 6000铜杯
492
to-monochrome

to-monochrome

jp PLUS
Lv 34经验6% 193游戏 94%完美率 162白金 689金杯 1730银杯 4373铜杯
493
LowPosition

LowPosition

jp PLUS
Lv 34经验6% 199游戏 96%完美率 141白金 622金杯 1743银杯 5001铜杯
494
Hiron

Hiron

jp PLUS
Lv 34经验6% 213游戏 78%完美率 152白金 615金杯 1707银杯 4982铜杯
495
siro1110

siro1110

jp PLUS
Lv 34经验2% 314游戏 58%完美率 88白金 481金杯 1572银杯 6799铜杯
496
shyboy7226568

shyboy7226568

jp PLUS
Lv 34经验1% 202游戏 91%完美率 158白金 605金杯 1570银杯 5206铜杯
497
nihsatik

nihsatik

jp PLUS
Lv 34经验1% 231游戏 88%完美率 143白金 732金杯 1629银杯 4501铜杯
498
YUHKIDAI

YUHKIDAI

jp PLUS
Lv 33经验98% 327游戏 11%完美率 132白金 540金杯 1753银杯 5526铜杯
499
kinster12345

kinster12345

jp PLUS
Lv 33经验97% 196游戏 90%完美率 157白金 620金杯 1919银杯 4411铜杯
500
maidkon

maidkon

jp PLUS
Lv 33经验94% 327游戏 53%完美率 156白金 549金杯 1720银杯 5224铜杯
501
shuichi1128

shuichi1128

jp
Lv 33经验93% 197游戏 30%完美率 156白金 617金杯 1637银杯 4976铜杯
502
tkbhr

tkbhr

jp PLUS
Lv 33经验93% 281游戏 61%完美率 119白金 529金杯 1858银杯 5502铜杯
503
fuyumikan1210

fuyumikan1210

jp PLUS
Lv 33经验90% 232游戏 90%完美率 138白金 573金杯 1766银杯 5176铜杯
504
LOAD12

LOAD12

jp PLUS
Lv 33经验88% 290游戏 64%完美率 136白金 528金杯 1743银杯 5501铜杯
505
rub-out2

rub-out2

jp PLUS
Lv 33经验87% 161游戏 36%完美率 155白金 487金杯 1664银杯 5670铜杯
506
tomekichi108

tomekichi108

jp PLUS
Lv 33经验86% 231游戏 24%完美率 142白金 584金杯 1603银杯 5360铜杯
507
niku-9-taro

niku-9-taro

jp PLUS
Lv 33经验83% 466游戏 34%完美率 100白金 477金杯 1662银杯 6372铜杯
508
coccoco

coccoco

jp PLUS
Lv 33经验82% 243游戏 88%完美率 138白金 606金杯 1795银杯 4865铜杯
509
blue-nk

blue-nk

jp PLUS
Lv 33经验78% 219游戏 80%完美率 147白金 599金杯 1701银杯 4963铜杯
510
raymaru

raymaru

jp PLUS
Lv 33经验78% 330游戏 45%完美率 121白金 476金杯 1635银杯 6143铜杯
511
sinmetu

sinmetu

jp PLUS
Lv 33经验75% 203游戏 88%完美率 157白金 564金杯 1657银杯 5121铜杯
512
sabosabo1129

sabosabo1129

jp PLUS
Lv 33经验74% 473游戏 36%完美率 95白金 592金杯 1812银杯 5382铜杯
T