5153
yg920

yg920

jp
Lv 18经验21% 696游戏 15%完美率 3白金 98金杯 438银杯 2880铜杯
5154
kaguya_yuki

kaguya_yuki

jp PLUS
Lv 18经验21% 138游戏 39%完美率 35白金 157金杯 491银杯 2036铜杯
5155
emiya56

emiya56

jp PLUS
Lv 18经验21% 167游戏 35%完美率 10白金 100金杯 559银杯 2542铜杯
5156
Valkyrie0417

Valkyrie0417

jp PLUS
Lv 18经验21% 178游戏 34%完美率 2白金 93金杯 474银杯 2849铜杯
5157
sirokuro-02

sirokuro-02

jp PLUS
Lv 18经验21% 72游戏 62%完美率 47白金 183金杯 543银杯 1631铜杯
5158
nyans2

nyans2

jp
Lv 18经验21% 72游戏 78%完美率 42白金 161金杯 576银杯 1757铜杯
5159
naoki-1192-fb

naoki-1192-fb

jp
Lv 18经验21% 83游戏 73%完美率 48白金 186金杯 462银杯 1763铜杯
5160
nikohim

nikohim

jp PLUS
Lv 18经验20% 180游戏 33%完美率 0白金 103金杯 454银杯 2852铜杯
5161
ruanhyr745

ruanhyr745

jp PLUS
Lv 18经验20% 150游戏 39%完美率 35白金 168金杯 451银杯 2045铜杯
5162
ROKI-TAKARAI

ROKI-TAKARAI

jp
Lv 18经验20% 80游戏 82%完美率 27白金 146金杯 563银杯 2049铜杯
5163
neohikari

neohikari

jp PLUS
Lv 18经验20% 62游戏 97%完美率 49白金 160金杯 492银杯 1842铜杯
5164
GOGOJagaimo

GOGOJagaimo

jp PLUS
Lv 18经验20% 143游戏 42%完美率 26白金 129金杯 522银杯 2244铜杯
5165
You_Gei

You_Gei

jp
Lv 18经验19% 73游戏 74%完美率 48白金 162金杯 514银杯 1797铜杯
5166
tac_32

tac_32

jp PLUS
Lv 18经验19% 153游戏 40%完美率 31白金 172金杯 542银杯 1885铜杯
5167
lovejune0607

lovejune0607

jp
Lv 18经验19% 223游戏 24%完美率 26白金 142金杯 484银杯 2241铜杯
5168
koukakuno

koukakuno

jp
Lv 18经验19% 94游戏 63%完美率 42白金 145金杯 474银杯 2050铜杯
5169
itoushigeru

itoushigeru

jp PLUS
Lv 18经验19% 258游戏 28%完美率 12白金 106金杯 554银杯 2484铜杯
5170
Atlus87_v587

Atlus87_v587

jp PLUS
Lv 18经验19% 166游戏 44%完美率 18白金 149金杯 470银杯 2322铜杯
5171
N-H3

N-H3

jp PLUS
Lv 18经验19% 169游戏 32%完美率 22白金 143金杯 534银杯 2181铜杯
5172
GSP__

GSP__

jp PLUS
Lv 18经验19% 144游戏 44%完美率 23白金 135金杯 484银杯 2317铜杯
5173
czdhx

czdhx

jp
Lv 18经验19% 59游戏 0%完美率 51白金 156金杯 458银杯 1907铜杯
5174
tamagon-32

tamagon-32

jp PLUS
Lv 18经验19% 185游戏 30%完美率 27白金 137金杯 553银杯 2118铜杯
5175
MANTIS--JP

MANTIS--JP

jp PLUS
Lv 18经验19% 156游戏 40%完美率 10白金 101金杯 507银杯 2630铜杯
5176
toshisan7

toshisan7

jp PLUS
Lv 18经验19% 345游戏 21%完美率 30白金 134金杯 473银杯 2259铜杯
5177
makurobo

makurobo

jp PLUS
Lv 18经验19% 76游戏 76%完美率 44白金 172金杯 493银杯 1823铜杯
5178
SenjougaharaCyan

SenjougaharaCyan

jp PLUS
Lv 18经验19% 55游戏 97%完美率 50白金 222金杯 536银杯 1364铜杯
5179
miseragk

miseragk

jp PLUS
Lv 18经验19% 150游戏 42%完美率 22白金 153金杯 551银杯 2084铜杯
5180
zhuxy_13

zhuxy_13

jp PLUS
Lv 18经验18% 121游戏 33%完美率 36白金 155金杯 926银杯 1151铜杯
5181
kei4223

kei4223

jp PLUS
Lv 18经验18% 61游戏 84%完美率 40白金 157金杯 567银杯 1809铜杯
5182
ts007takepon

ts007takepon

jp PLUS
Lv 18经验18% 161游戏 40%完美率 22白金 139金杯 522银杯 2222铜杯
5183
Raidxx

Raidxx

jp PLUS
Lv 18经验18% 76游戏 77%完美率 33白金 173金杯 569银杯 1792铜杯
5184
Elphice

Elphice

jp PLUS
Lv 18经验18% 93游戏 49%完美率 39白金 176金杯 486银杯 1868铜杯
T