33
XePtF6

XePtF6

hk PLUS
Lv 71经验56% 556游戏 88%完美率 430白金 1858金杯 5268银杯 12069铜杯
34
ZhangZong8598

ZhangZong8598

hk PLUS
Lv 71经验55% 558游戏 90%完美率 449白金 2671金杯 4554银杯 8384铜杯
35
LikyLee

LikyLee

hk PLUS
Lv 71经验53% 590游戏 98%完美率 433白金 2123金杯 5118银杯 10720铜杯
36
fqow

fqow

hk PLUS
Lv 71经验24% 587游戏 98%完美率 408白金 1838金杯 5065银杯 12643铜杯
37
Liang-Maki

Liang-Maki

hk PLUS
Lv 71经验1% 589游戏 94%完美率 429白金 2048金杯 4962银杯 11177铜杯
38
gmh490218032

gmh490218032

hk PLUS
Lv 70经验18% 564游戏 93%完美率 414白金 2269金杯 4777银杯 9851铜杯
39
hlx199612

hlx199612

hk PLUS
Lv 68经验49% 544游戏 98%完美率 418白金 2363金杯 4808银杯 8051铜杯
40
aresye65

Aresye65

hk PLUS
Lv 68经验40% 471游戏 100%完美率 403白金 1993金杯 4964银杯 10082铜杯
41
MIKU8808

MIKU8808

hk
Lv 67经验78% 542游戏 92%完美率 418白金 1951金杯 5046银杯 9574铜杯
42
freeman225

freeman225

hk PLUS
Lv 67经验44% 513游戏 95%完美率 401白金 1808金杯 4612银杯 11276铜杯
43
Faster595

Faster595

hk PLUS
Lv 66经验72% 662游戏 73%完美率 391白金 2227金杯 4687银杯 8255铜杯
44
Ponfee_D

Ponfee_D

hk PLUS
Lv 66经验40% 664游戏 82%完美率 387白金 2154金杯 4757银杯 8385铜杯
45
leet_z

LeeT_Z

hk PLUS
Lv 66经验26% 418游戏 100%完美率 420白金 2211金杯 4524银杯 8023铜杯
46
nicole_qian

nicole_qian

hk PLUS
Lv 65经验52% 594游戏 86%完美率 354白金 1769金杯 4673银杯 10674铜杯
47
snake841224

snake841224

hk PLUS
Lv 65经验35% 572游戏 84%完美率 387白金 1926金杯 4598银杯 9372铜杯
48
Blade_Yu

Blade_Yu

hk PLUS
Lv 65经验12% 547游戏 95%完美率 387白金 2330金杯 4573银杯 6845铜杯
49
tinsing

tinsing

hk PLUS
Lv 64经验95% 497游戏 97%完美率 392白金 1826金杯 4141银杯 10561铜杯
50
albluelucy

albluelucy

hk PLUS
Lv 64经验92% 1461游戏 38%完美率 363白金 2147金杯 4397银杯 8453铜杯
51
E5830-9f10

E5830-9f10

hk PLUS
Lv 64经验55% 433游戏 95%完美率 413白金 2201金杯 4393银杯 7287铜杯
52
CosplayL

CosplayL

hk PLUS
Lv 64经验19% 547游戏 91%完美率 365白金 1637金杯 4462银杯 10872铜杯
53
PS_Vigoss

PS_Vigoss

hk PLUS
Lv 64经验8% 465游戏 99%完美率 369白金 1768金杯 4312银杯 10260铜杯
54
lyplyp_lll

lyplyp_lll

hk PLUS
Lv 63经验61% 305游戏 99%完美率 377白金 1873金杯 4422银杯 9007铜杯
55
IsamuYu

IsamuYu

hk PLUS
Lv 62经验89% 769游戏 60%完美率 339白金 1748金杯 4350银杯 9871铜杯
56
zhouzihao717

zhouzihao717

hk PLUS
Lv 62经验23% 571游戏 90%完美率 329白金 1629金杯 4402银杯 10167铜杯
57
LvYou_127

LvYou_127

hk PLUS
Lv 60经验90% 1200游戏 41%完美率 288白金 1537金杯 4186银杯 10756铜杯
58
aayyaaeevvee

AAYYAAEEVVEE

hk PLUS
Lv 60经验76% 435游戏 100%完美率 359白金 1841金杯 3983银杯 8391铜杯
59
Flynon

Flynon

hk PLUS
Lv 60经验67% 584游戏 69%完美率 314白金 1391金杯 4202银杯 11135铜杯
60
yoona-nico

yoona-nico

hk PLUS
Lv 60经验50% 415游戏 96%完美率 378白金 1824金杯 4374银杯 7309铜杯
61
wuhusihai

wuhusihai

hk PLUS
Lv 57经验33% 393游戏 97%完美率 345白金 1658金杯 3961银杯 7411铜杯
62
BoDeeDee

BoDeeDee

hk PLUS
Lv 57经验19% 436游戏 100%完美率 330白金 1791金杯 3787银杯 7047铜杯
63
zane0508

Zane0508

hk PLUS
Lv 56经验91% 461游戏 93%完美率 332白金 1821金杯 4071银杯 6091铜杯
64
weiwei17173

weiwei17173

hk PLUS
Lv 56经验43% 420游戏 90%完美率 337白金 1764金杯 3723银杯 6746铜杯
T