90497
caihong

caihong

hk
Lv 2经验36% 2游戏 16%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90498
godfatherzr

godfatherzr

hk
Lv 2经验36% 3游戏 40%完美率 0白金 0金杯 4银杯 15铜杯
90499
geoplia_lol

geoplia_lol

hk
Lv 2经验36% 7游戏 4%完美率 0白金 0金杯 4银杯 15铜杯
90500
FIGT_K4NN4BHY5_

FIGT_K4NN4BHY5_

hk
Lv 2经验36% 2游戏 28%完美率 0白金 0金杯 3银杯 17铜杯
90501
zhanyuqzxq

zhanyuqzxq

hk
Lv 2经验36% 6游戏 5%完美率 0白金 0金杯 3银杯 17铜杯
90502
waitlee520

waitlee520

hk PLUS
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 0银杯 23铜杯
90503
geniuswc9

geniuswc9

hk
Lv 2经验36% 2游戏 18%完美率 0白金 0金杯 3银杯 17铜杯
90504
npc-920

npc-920

hk
Lv 2经验36% 2游戏 14%完美率 0白金 0金杯 3银杯 17铜杯
90505
CovearHK

CovearHK

hk
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 1金杯 5银杯 7铜杯
90506
wdq940214

wdq940214

hk PLUS
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90507
flipped-jjz

FlippeD-JJz

hk PLUS
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 0银杯 23铜杯
90508
SilentFCat

SilentFCat

hk PLUS
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 0银杯 23铜杯
90509
Ayumifan

Ayumifan

hk
Lv 2经验36% 1游戏 23%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90510
cip_pool

cip_pool

hk
Lv 2经验36% 3游戏 10%完美率 0白金 0金杯 3银杯 17铜杯
90511
xujian7344

XuJian7344

hk
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 1银杯 21铜杯
90512
zyz_8825

zyz_8825

hk
Lv 2经验36% 2游戏 16%完美率 0白金 0金杯 1银杯 21铜杯
90513
yousif300

yousif300

hk
Lv 2经验36% 3游戏 9%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90514
yuki_zjt

yuki_zjt

hk
Lv 2经验36% 2游戏 16%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90515
yuhansu

yuhansu

hk
Lv 2经验36% 8游戏 6%完美率 0白金 0金杯 0银杯 23铜杯
90516
chiaxy

chiaxy

hk
Lv 2经验36% 23游戏 2%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90517
dingjj

dingjj

hk
Lv 2经验36% 4游戏 16%完美率 0白金 0金杯 1银杯 21铜杯
90518
whiteass00

whiteass00

hk
Lv 2经验36% 3游戏 7%完美率 0白金 0金杯 8银杯 7铜杯
90519
beijingdidai

beijingdidai

hk
Lv 2经验36% 3游戏 11%完美率 0白金 0金杯 1银杯 21铜杯
90520
yyt010155l

yyt010155l

hk
Lv 2经验36% 6游戏 5%完美率 0白金 0金杯 1银杯 21铜杯
90521
wxx252431

wxx252431

hk PLUS
Lv 2经验36% 4游戏 8%完美率 0白金 0金杯 1银杯 21铜杯
90522
NakataMaX

NakataMaX

hk
Lv 2经验36% 3游戏 16%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90523
jiang1437

jiang1437

hk
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 0银杯 23铜杯
90524
AllenCAT

AllenCAT

hk
Lv 2经验36% 1游戏 23%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90525
andyliuzx

Andyliuzx

hk PLUS
Lv 2经验36% 21游戏 3%完美率 0白金 0金杯 1银杯 21铜杯
90526
TEAMVACOOL

TEAMVACOOL

hk
Lv 2经验36% 4游戏 17%完美率 0白金 0金杯 2银杯 19铜杯
90527
hyx35447

hyx35447

hk
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 4银杯 15铜杯
90528
sunnyfong

SUNNYFONG

hk
Lv 2经验36% 0游戏 0%完美率 0白金 0金杯 4银杯 15铜杯
T