Mahjong

PS4《Mahjong》中文奖杯列表

白0 金0 银10 铜0 总10 点数300 1035人玩过 普通  37.78%完美

qq974113548

完成度 10/10
8月11日首个杯 8月21日最后杯 10.3天总耗时

Mahjong

白0 金0 银10 铜0 总10

#1 CLEAR 1 LEVEL (完成1关) 11 Tips

CLEAR 1 LEVEL
完成1关
08-11
08:02
64.60% 一般

#2 CLEAR 5 LEVELS (完成5关)

CLEAR 5 LEVELS
完成5关
08-11
09:31
25.60% 珍贵

#3 CLEAR 10 LEVELS (完成10关)

CLEAR 10 LEVELS
完成10关
08-11
11:10
15.40% 珍贵

#4 CLEAR 15 LEVELS (完成15关)

CLEAR 15 LEVELS
完成15关
08-14
23:59
11.60% 非常珍贵

#5 CLEAR 20 LEVELS (完成20关)

CLEAR 20 LEVELS
完成20关
08-21
07:35
9.60% 非常珍贵

#6 CLEAR 30 LEVELS (完成30关)

CLEAR 30 LEVELS
完成30关
08-21
09:24
8.20% 非常珍贵

#7 CLEAR 40 LEVELS (完成40关)

CLEAR 40 LEVELS
完成40关
08-21
10:46
7.10% 非常珍贵

#8 CLEAR 50 LEVELS (完成50关)

CLEAR 50 LEVELS
完成50关
08-21
11:48
6.50% 非常珍贵

#9 CLEAR 60 LEVELS (完成60关)

CLEAR 60 LEVELS
完成60关
08-21
13:09
6.10% 非常珍贵

#10 CLEAR 70 LEVELS (完成70关) 1 Tips

CLEAR 70 LEVELS
完成70关
08-21
14:24
5.80% 非常珍贵
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T