Pinkman+

PS4《Pinkman+》中文奖杯列表

白1 金11 银0 铜0 总12 点数1170 87人玩过 极易  85.06%完美

chnfuyun

完成度 12/12
5月24日首个杯 5月24日最后杯 14分钟总耗时

Pinkman+

白1 金11 银0 铜0 总12

#1 Platinum Pinkman

Get all other trophies.
05-24
11:38
93.80% 一般

#2 Level 1!

Complete 1 level.
05-24
11:24
99.30% 一般

#3 Level 3!

Complete 3 levels.
05-24
11:25
99.20% 一般

#4 Level 5!

Complete 5 levels.
05-24
11:25
99.00% 一般

#5 Level 10!

Complete 10 levels.
05-24
11:26
97.80% 一般

#6 Level 15!

Complete 15 levels.
05-24
11:27
95.90% 一般

#7 Level 20!

Complete 20 levels.
05-24
11:28
95.50% 一般

#8 Level 25!

Complete 25 levels.
05-24
11:30
95.00% 一般

#9 Level 30!

Complete 30 levels.
05-24
11:32
94.50% 一般

#10 Level 35!

Complete 35 levels.
05-24
11:35
94.10% 一般

#11 Level 40!

Complete 40 levels.
05-24
11:36
94.10% 一般

#12 Level 45!

Complete 45 levels.
05-24
11:38
93.80% 一般
关联游戏
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T