Funny Truck

PS4《Funny Truck》中文奖杯列表

白1 金7 银14 铜0 总22 点数1230 282人玩过 神作  93.26%完美

blog_reimu_net

完成度 22/22
5月25日首个杯 5月25日最后杯 7.8分钟总耗时
更新完毕

Funny Truck

白1 金7 银14 铜0 总22

#1 Platinum Funny Truck

Get all trophies
05-25
00:18
88.70% 一般

#2 1000

Get 1000 scores
05-25
00:11
99.70% 一般

#3 2000

Get 2000 scores
05-25
00:11
99.20% 一般

#4 3000

Get 3000 scores
05-25
00:11
98.60% 一般

#5 4000

Get 4000 scores
05-25
00:12
98.00% 一般

#6 5000

Get 5000 scores
05-25
00:12
97.40% 一般

#7 6000

Get 6000 scores
05-25
00:12
96.60% 一般

#8 7000

Get 7000 scores
05-25
00:13
96.10% 一般

#9 8000

Get 8000 scores
05-25
00:13
95.60% 一般

#10 9000

Get 9000 scores
05-25
00:13
95.00% 一般

#11 10000

Get 10000 scores
05-25
00:14
94.60% 一般

#12 11000

Get 11000 scores
05-25
00:14
93.70% 一般

#13 12000

Get 12000 scores
05-25
00:14
93.00% 一般

#14 13000

Get 13000 scores
05-25
00:15
92.50% 一般

#15 14000

Get 14000 scores
05-25
00:15
92.10% 一般

#16 15000

Get 15000 scores
05-25
00:15
91.70% 一般

#17 16000

Get 16000 scores
05-25
00:15
91.30% 一般

#18 17000

Get 17000 scores
05-25
00:16
91.00% 一般

#19 18000

Get 18000 scores
05-25
00:16
90.70% 一般

#20 19000

Get 19000 scores
05-25
00:16
90.40% 一般

#21 20000

Get 20000 scores
05-25
00:17
90.30% 一般

#22 25000

Get 25000 scores
05-25
00:18
88.70% 一般
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T