Funny Truck

PS4《Funny Truck》中文奖杯列表

白1 金7 银14 铜0 总22 点数1230 956人玩过 神作  95.92%完美

eric_konata

完成度 22/22
10月30日首个杯 10月30日最后杯 10.2分钟总耗时

Funny Truck

白1 金7 银14 铜0 总22

#1 Platinum Funny Truck 10 Tips

Get all trophies
10-30
11:29
96.70% 一般

#2 1000

Get 1000 scores
10-30
11:19
99.70% 一般

#3 2000

Get 2000 scores
10-30
11:19
99.40% 一般

#4 3000

Get 3000 scores
10-30
11:20
99.00% 一般

#5 4000

Get 4000 scores
10-30
11:21
98.90% 一般

#6 5000

Get 5000 scores
10-30
11:21
98.70% 一般

#7 6000

Get 6000 scores
10-30
11:22
98.60% 一般

#8 7000

Get 7000 scores
10-30
11:22
98.60% 一般

#9 8000

Get 8000 scores
10-30
11:23
98.40% 一般

#10 9000

Get 9000 scores
10-30
11:24
98.20% 一般

#11 10000

Get 10000 scores
10-30
11:24
98.20% 一般

#12 11000

Get 11000 scores
10-30
11:25
98.00% 一般

#13 12000

Get 12000 scores
10-30
11:25
98.00% 一般

#14 13000

Get 13000 scores
10-30
11:25
97.90% 一般

#15 14000

Get 14000 scores
10-30
11:26
97.60% 一般

#16 15000

Get 15000 scores
10-30
11:26
97.50% 一般

#17 16000

Get 16000 scores
10-30
11:26
97.50% 一般

#18 17000

Get 17000 scores
10-30
11:26
97.40% 一般

#19 18000

Get 18000 scores
10-30
11:27
97.30% 一般

#20 19000

Get 19000 scores
10-30
11:27
97.30% 一般

#21 20000 1 Tips

Get 20000 scores
10-30
11:27
97.30% 一般

#22 25000

Get 25000 scores
10-30
11:29
96.70% 一般
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T