Tokyo Run

PS4《东京酷跑》中文奖杯列表

白1 金7 银14 铜0 总22 点数1230 208人玩过 神作  93.27%完美

tokitsukaze2021

完成度 22/22
4月27日首个杯 4月27日最后杯 6.7分钟总耗时

Tokyo Run

白1 金7 银14 铜0 总22

#1 Platinum Tokyo Runner

Get all trophies
04-27
22:28
94.60% 一般

#2 100

Get 100 coins
04-27
22:22
99.40% 一般

#3 200

Get 200 coins
04-27
22:22
99.10% 一般

#4 300

Get 300 coins
04-27
22:22
98.60% 一般

#5 400

Get 400 coins
04-27
22:23
98.30% 一般

#6 500

Get 500 coins
04-27
22:23
98.00% 一般

#7 600

Get 600 coins
04-27
22:23
97.60% 一般

#8 700

Get 700 coins
04-27
22:23
97.40% 一般

#9 800

Get 800 coins
04-27
22:24
97.10% 一般

#10 900

Get 900 coins
04-27
22:24
97.00% 一般

#11 1000

Get 1000 coins
04-27
22:24
96.80% 一般

#12 1100

Get 1100 coins
04-27
22:25
96.40% 一般

#13 1200

Get 1200 coins
04-27
22:25
96.10% 一般

#14 1300

Get 1300 coins
04-27
22:25
95.90% 一般

#15 1400

Get 1400 coins
04-27
22:26
95.80% 一般

#16 1500

Get 1500 coins
04-27
22:26
95.60% 一般

#17 1600

Get 1600 coins
04-27
22:26
95.50% 一般

#18 1700

Get 1700 coins
04-27
22:26
95.40% 一般

#19 1800

Get 1800 coins
04-27
22:27
95.30% 一般

#20 1900

Get 1900 coins
04-27
22:27
95.20% 一般

#21 2000

Get 2000 coins
04-27
22:27
95.20% 一般

#22 2500

Get 2500 coins
04-27
22:28
94.60% 一般
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T