Pixel Driver

PS4《Pixel Driver》中文奖杯列表

白1 金10 银1 铜3 总15 点数1155 39人玩过 容易  51.28%完美

steven-yueh

完成度 6/15
4月6日首个杯 4月6日最后杯 2.7小时总耗时

Pixel Driver

白1 金10 银1 铜3 总15

#1 Platinum 2 Tips

Unlock all Trophies
30.20% 珍贵

#2 Vee-dub

Unlock car 2
04-06
14:29
60.60% 一般

#3 Sporty coupe

Unlock car 3
04-06
15:10
53.60% 一般

#4 Merc

Unlock car 4
04-06
16:53
39.40% 珍贵

#5 Beamer

Unlock car 5
33.90% 珍贵

#6 Deuce

Unlock car 6
33.50% 珍贵

#7 Turbo

Unlock car 7
32.50% 珍贵

#8 Mega Deuce

Unlock Car 8
31.20% 珍贵

#9 Diablo

Unlock Car 9
31.30% 珍贵

#10 Lightning

Unlock Car 10
33.90% 珍贵

#11 100

Reach distance 100
04-06
14:13
97.00% 一般

#12 500

Reach distance 500
04-06
14:46
71.20% 一般

#13 1000

Reach distance 1000
04-06
15:30
52.10% 一般

#14 1250

Reach distance 1250
46.60% 珍贵

#15 1500 1 Tips

Reach distance 1500
42.00% 珍贵
查看全部相关讨论
查看全部相关游列
查看全部最近玩过的
T