DYNAMIC CHORD feat.apple-polisher V edition

PSV《DYNAMIC CHORD feat.apple-polisher V edition》排行榜

白1 金8 银4 铜12 总25 点数1320 140人玩过 极易  69.29%完美
1

ferryjan

18-06-29 3:28 pm
5.3小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
2

Blade_Yu

18-06-29 11:07 pm
13.3小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
3

Summer_1_Breeze

18-06-30 5:39 am
12.6小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
4

small-_-bear-_-

18-06-30 10:38 am
10.8小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
5

AIOROSY

18-06-30 2:22 pm
2.9小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
6

day4nightxx

18-06-30 3:46 pm
8.5小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
7

wesker-yu

18-06-30 5:43 pm
2.6小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
8

seldom_popup

18-07-01 12:38 pm
2.6小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
9

JasonStatham2015

18-07-01 12:48 pm
14.9小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
10

sam150830

18-07-02 11:22 am
12.4小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
11

wjf19891112

18-07-02 1:42 pm
2.6小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
12

yewenlong8

18-07-02 6:03 pm
6.5小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
13

Cloud_ys33

18-07-02 8:38 pm
2.8小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
14

pengplx0

18-07-03 2:39 pm
3小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
15

conansherlock

18-07-03 9:30 pm
8.2小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
16

kenegg171706

18-07-04 2:05 pm
15.4小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
17

yunaseason

18-07-04 9:10 pm
4.8小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
18

tchjy1112

18-07-09 5:47 pm
2.6小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
19

lzlzmc

18-07-10 8:05 pm
7.3小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
20

shuizhunainai

18-07-10 9:14 pm
7.6小时总耗时
100%
白1 金8 银4 铜12
T