lzlzmcTarget only 100% completion rate and 999 level。 Lv 999经验0% 20所在服排名
lzlzmc PLUS排名第20
白1200 金7913 银10363 铜19069
1414总游戏 1351完美数 31坑数 96.57完成率 38545总奖杯
神獄塔斷罪瑪麗Finale

神狱塔 断罪玛丽 终章

PS4昨天 05:02
4天总耗时 地狱0%完美
42%
白0 金1 银4 铜16
Bird Game +

Bird Game + 港版  英文 

PS44天前 10:27
28.9分钟总耗时 极易84.57%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Bird Game +

Bird Game + 欧版  英文 

PS44天前 10:27
52.7分钟总耗时 极易85.09%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Bird Game +

Bird Game + 美版  英文 

PS44天前 10:27
47.4分钟总耗时 极易84.7%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Survive! Mr.Cube

Survive! Mr.Cube

PS44天前 00:22
53.7分钟总耗时 神作92.14%完美
100%
白1 金5 银8 铜24
Survive! Mr.Cube

Survive! Mr.Cube

PS44天前 00:22
2.1小时总耗时 神作91.74%完美
100%
白1 金5 银8 铜24
Survive! Mr.Cube

Survive! Mr.Cube

PS44天前 00:22
1小时总耗时 神作90.48%完美
100%
白1 金5 银8 铜24
Survive! Mr.Cube

Survive! Mr.Cube

PS44天前 00:22
13.7小时总耗时 极易89.63%完美
100%
白1 金5 银8 铜24
Survive! Mr.Cube

Survive! Mr.Cube

PS44天前 00:22
19.3小时总耗时 神作90.91%完美
100%
白1 金5 银8 铜24
绯红结系

绯红结系

PS45天前 02:24
1个月总耗时 普通38.53%完美
65%
白0 金1 银5 铜30
Dreaming Sarah

莎拉的梦中冒险

PS46天前 16:17
33.3分钟总耗时 极易75.86%完美
100%
白1 金7 银13 铜2
Dreaming Sarah

莎拉的梦中冒险

PS46天前 16:17
40.3分钟总耗时 极易78.79%完美
100%
白1 金7 银13 铜2
Dreaming Sarah

莎拉的梦中冒险

PS56天前 16:16
28.9分钟总耗时 极易82.35%完美
100%
白1 金7 银13 铜2
Dreaming Sarah

莎拉的梦中冒险

PS56天前 16:16
29分钟总耗时 极易84.62%完美
100%
白1 金7 银13 铜2
Vera Blanc: Full Moon

Vera Blanc: Full Moon

PS46天前 14:59
7.5分钟总耗时 神作90.7%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Vera Blanc: Full Moon

Vera Blanc: Full Moon

PS46天前 14:59
10.3分钟总耗时 神作91.3%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Vera Blanc: Full Moon

Vera Blanc: Full Moon

PS46天前 14:59
9.6分钟总耗时 神作90.99%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Vera Blanc: Ghost In The Castle

Vera Blanc: Ghost In The Castle

PS46天前 14:58
4.7分钟总耗时 神作90.11%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Vera Blanc: Ghost In The Castle

Vera Blanc: Ghost In The Castle

PS46天前 14:58
5.2分钟总耗时 神作92.11%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Vera Blanc: Ghost In The Castle

Vera Blanc: Ghost In The Castle

PS46天前 14:58
12.6分钟总耗时 神作91.43%完美
100%
白1 金11 银2 铜0
Sable's Grimoire

Sable's Grimoire

PS46天前 14:57
17.3分钟总耗时 极易83.33%完美
100%
白1 金5 银6 铜28
Sable's Grimoire

Sable's Grimoire

PS46天前 14:56
17.2分钟总耗时 神作91.3%完美
100%
白1 金5 银6 铜28
Sable's Grimoire

Sable's Grimoire

PS56天前 14:56
16.9分钟总耗时 神作90.91%完美
100%
白1 金5 银6 铜28
Sable's Grimoire

Sable's Grimoire

PS56天前 14:56
16.8分钟总耗时 神作90.48%完美
100%
白1 金5 银6 铜28
無双OROCHI2 Ultimate

无双大蛇2 终极版 港版  日版  中文  日文 

PS3PSVPS46天前 06:03
18.6天总耗时 麻烦15.52%完美
40%
白0 金0 银5 铜18
Jisei

Jisei 港版  英文 

PS46天前 05:28
7.5分钟总耗时 极易88.44%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Jisei

Jisei

PS46天前 05:28
8.7分钟总耗时 神作90.43%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Jisei

Jisei

PS46天前 05:27
8分钟总耗时 极易88.29%完美
100%
白1 金11 银1 铜0
Rush Rover

Rush Rover

PS46天前 04:02
10.2分钟总耗时 神作91.62%完美
100%
白1 金11 银1 铜1
幻想牢獄のカレイドスコープ

幻想牢狱万华镜

PSVPS46天前 03:48
7.6分钟总耗时 极易84.13%完美
100%
白1 金3 银24 铜1
T