BlueSniper811127 Lv 999经验0% 11所在服排名
BlueSniper811127 PLUS排名第11
白2343 金18807 银13575 铜30096
3168总游戏 2428完美数 534坑数 79.35完成率 64821总奖杯
Salt and Sacrifice

盐与献祭

PS5今天 00:43
1.2天总耗时 容易46.22%完美
38%
白0 金0 银0 铜26
Furry Tangram Lite

Furry Tangram Lite

PS5昨天 19:21
5.7分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Furry Tangram Lite

Furry Tangram Lite

PS4昨天 19:09
5分钟总耗时 极易88.89%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Furry Tangram Lite

Furry Tangram Lite

PS4昨天 19:03
5.7分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
Furry Tangram Lite

Furry Tangram Lite

PS5昨天 17:19
5.5分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金11 银0 铜0
The Rex T

The Rex T

PS4昨天 13:36
100%
白1 金9 银5 铜6
The Rex T

The Rex T

PS4昨天 13:33
2.7分钟总耗时
100%
白1 金9 银5 铜6
The Rex T

The Rex T

PS4昨天 13:30
100%
白1 金9 银5 铜6
The Rex T

The Rex T

PS4昨天 13:27
2.6分钟总耗时
100%
白1 金9 银5 铜6
The Rex T

The Rex T

PS5昨天 13:23
2.7分钟总耗时
100%
白1 金9 银5 铜6
The Rex T

The Rex T

PS5昨天 13:07
2.7分钟总耗时
100%
白1 金9 银5 铜6
The Rex T

The Rex T

PS5昨天 13:04
极易80%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
The Rex T

The Rex T

PS5昨天 13:01
100%
白1 金9 银5 铜6
Kruger

Kruger

PS4前天 22:40
极易88.24%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS4前天 22:37
极易89.29%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS4前天 22:35
神作100%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS4前天 22:32
4.8分钟总耗时 神作97.62%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS5前天 21:32
神作92.16%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS5前天 21:30
2.3分钟总耗时 神作90.91%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS5前天 21:23
2.4分钟总耗时 极易87.5%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
Kruger

Kruger

PS5前天 21:20
极易86.54%完美
100%
白1 金10 银4 铜2
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS4前天 20:02
58秒总耗时 神作97.37%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS4前天 20:01
58秒总耗时
100%
白1 金9 银5 铜6
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS4前天 19:59
1分钟总耗时 神作100%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS4前天 19:57
56秒总耗时 神作97.22%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS5前天 18:12
54秒总耗时 神作100%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS5前天 18:12
54秒总耗时 神作100%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS5前天 18:11
54秒总耗时 神作91.67%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
The Jumping Nuggets: TURBO

The Jumping Nuggets: TURBO

PS5前天 18:11
神作97.22%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
Drag Journey: Nitro

Drag Journey: Nitro

PS5前天 17:17
神作100%完美
100%
白1 金9 银5 铜6
T